موضوعات: علوم اجتماعی
تعداد عنوان ها: 37
تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی
ال-آر.هولسی ؛ نادر سالار زاده امیری
200,000
تحلیل نهادی جرم در ایران
مسعود عالمی نیسی
400,000
جامعه شناسی مرتون
زهره کسایی
100,000
جامعه شناسی مشارکت سیاسی زنان
محمد حسین پناهی
100,000
چکیده مقالات همایش ملی استقلال دانشگا هها: چالشها و راهبردها
به کوشش محمد زاهدی اصل؛ آناهیتا مصطفوی
100,000
چکیده مقالات همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی در ایران
علی اکبر تاج مزینانی؛ رضا امیدی
100,000
حرفه مددکاری اجتماعی ازدیدگاه جامع
لوئیز جانسون؛ محمدحسین بازرگانی
110,000
خودکشی
امیل دورکهیم؛ نادر سالار زاده امیری
180,000
درآمدی بر جامعه شناسی علمی انتقادی
ارل ببی؛ محمد حسین پناهی
100,000
دگرگونی اجتماعی از دیدگاه گائتانوموسکا
حسین افشار؛ لوچانو کاوالی
100,000
صنعتی شدن و توسعه
طاهره قادری؛ تام هیویت؛ هیزل جانسون؛ دیوید ویلد
100,000
صور ابتدایی حیات مذهبی
نادر سالار زاده امیری؛ امیل دورکهیم
200,000
کارآفرینی و تعاون
جعفر هزار جریبی
250,000
کارگروهی با نوجوانان (اصول و کاربرد آن)
محمدحسین بازرگانی؛ اندرو مالکوف
200,000
کتابشناسی هویت اجتماعی
محمد عبدالهی
100,000
کمره نامه
مرتضی فرهادی
450,000
مبانی رفاه اجتماعی
محمد زاهدی اصل
100,000
مبانی مددکاری اجتماعی
محمد زاهدی اصل
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه