موضوعات: علوم اجتماعی
تعداد عنوان ها: 35
تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی
ال-آر.هولسی ؛ نادر سالار زاده امیری
200,000 150,000
جامعه شناسی مرتون
زهره کسایی
100,000 75,000
جامعه شناسی مشارکت سیاسی زنان
محمد حسین پناهی
100,000 75,000
چکیده مقالات همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی در ایران
علی اکبر تاج مزینانی؛ رضا امیدی
100,000 75,000
حرفه مددکاری اجتماعی ازدیدگاه جامع
لوئیز جانسون؛ لوئیز جانسون؛ محمدحسین بازرگانی؛ محمدحسین بازرگانی
110,000 82,500
خودکشی
امیل دورکهیم؛ امیل دورکهیم؛ نادر سالار زاده امیری؛ نادر سالار زاده امیری
180,000 135,000
درآمدی بر جامعه شناسی علمی انتقادی
ارل.ببی ؛ محمدحسین پناهی؛ ارل ببی؛ محمد حسین پناهی؛ محمدحسین پناهی؛ ارل ببی؛ محمد حسین پناهی؛ ارل ببی؛ محمد حسین پناهی؛ محمدحسین پناهی؛ محمدحسین پناهی؛ ارل ببی؛ محمد حسین پناهی
100,000 75,000
صنعتی شدن و توسعه
طاهره قادری
100,000 75,000
صور ابتدایی حیات مذهبی
امیل دورکهیم؛ نادر سالار زاده امیری؛ امیل دورکهیم؛ نادر سالار زاده امیری؛ نادر سالار زاده امیری؛ امیل دورکهیم؛ نادر سالار زاده امیری؛ امیل دورکهیم
200,000 150,000
کارآفرینی و تعاون
دکتر جعفر هزار جریبی
250,000 187,500
کارگروهی با نوجوانان اصول و کاربرد آن
اندور مالکوف؛ محمدحسین بازرگانی؛ اندور مالکوف؛ محمدحسین بازرگانی؛ محمدحسین بازرگانی؛ اندور مالکوف؛ محمدحسین بازرگانی؛ اندور مالکوف
200,000 150,000
کتابشناسی هویت اجتماعی
محمد عبدالهی
100,000 75,000
کمره نامه
مرتضی فرهادی
450,000 337,500
مبانی رفاه اجتماعی
محمد زاهدی اصل
100,000 75,000
مبانی مددکاری اجتماعی
محمد زاهدی اصل
200,000 150,000
مجموعه مقالات اولین همایش ملّی طرح مسائل جامعه شناسی ایران
انجمن جامعه شناسی ایران و شهرداری تهران
100,000 75,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه