موضوعات: حقوق و علوم سیاسی
تعداد عنوان ها: 51
From Materialism to Ideationalism
حسین سلیمی
100,000
آسیای مرکزی بعد از 2014
استفان جی بلانک؛ سید حسن میرفخرایی
100,000
آیین دادرسی کیفری (جلد اول)
حسن دادبان؛ گاستون استفانی؛ ژرژ لواسور؛ برنار بولوک
100,000
آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)
حسن دادبان؛ گاستون استفانی؛ ژرژ لواسور؛ برنار بولوک
100,000
بین المللی سازی علم حقوق در پرتو شبیه سازی دادرسی های ملی و بین المللی : گزارش تاسیس مرکز دادرسی های ملی و بین المللی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی
به کوشش بهزاد رضوی فرد؛ زهرا مشرف جوادی؛ فاطمه سرخیل؛ علی دهدشتی؛ مریم آقایی؛ مسعود محبوب
100,000
تحول گفتار قدرت در اسرائیل
شجاع احمدوند
100,000
جرم سیاسی در حقوق ایران
قدرت الله رحمانی
150,000
جلوه هایی از حقوق کیفری فرانسه
بهزاد رضوی فرد
100,000
چکیده رویه قضایی در حقوق بین الملل عمومی
همایون حبیبی؛ بلز چیکایا
120,000
چکیده مقالات همایش بین المللی ابعاد حقوقی - جرم شناختی تروریسم
به کوشش حسنعلی موذن زادگان؛ بهزاد رضوی فرد
200,000
حقوق انرژی و محیط زیست
رزماری لیستر؛ آدریان برد بروک؛ آرامش شهبازی
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه