تعداد عنوان ها: 45
from materiaIism to IdeationaIism
حسین سلیمی
100,000 80,000
آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد اول)
محمدرضا ضیائی بیگدلی و همکاران
250,000 200,000
آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد پنجم)
محمدرضا ضیائی بیگدلی و همکاران
300,000 240,000
آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد چهارم)
محمدرضا ضیائی بیگدلی و همکاران
250,000 200,000
آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد دوم)
محمدرضا ضیائی بیگدلی و همکاران
200,000 160,000
آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد سوم)
محمدرضا ضیائی بیگدلی و همکاران
200,000 160,000
آسیای مرکزی بعد از 2014
استفان جی بلانک؛ استفان جی بلانک؛ سید حسن میر فخرایی؛ سید حسن میر فخرایی
100,000 80,000
آیین دادرسی کیفری (جلد اول)
دکتر حسن دادبان
100,000 80,000
آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)
حسن دادبان
100,000 80,000
بنیادگرایی یهودی
لارونس یت زیلبرشتاین؛ شجاع احمدوند؛ ویراسته ی لارونس یت زیلبرشتاین؛ لارونس یت زیلبرشتاین؛ شجاع احمدوند؛ ویراسته ی لارونس یت زیلبرشتاین
100,000 80,000
تحول گفتار قدرت در اسرائیل
شجاع احمدوند
100,000 80,000
جستارهایی پیرامون حقوق بین الملل (دورۀ دو جلدی)
دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی؛ محمدرضا ضیائی بیگدلی
300,000 240,000
جلوه هایی از حقوق کیفری فرانسه
بهزاد رضوی فرد
100,000 80,000
چکیده رویه قضایی در حقوق بین الملل عمومی
دکتر همایون حبیبی
120,000 96,000
حقوق انرژی و محیط زیست
رزماری لیستر؛ آدریان برد بروک؛ دکتر آرامش شهبازی
100,000 80,000
حقوق جزای عمومی(جلد اول)
حسن دادبان
100,000 80,000
حقوق جزای عمومی (جلددوم)
گاستون استفانی؛ گاستون استفانی؛ حسن دادبان؛ ژرژلواسور برناربولوک؛ حسن دادبان؛ ژرژلواسور برناربولوک
100,000 80,000
حقوق جنگ (حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه)
محمدرضا ضیائی بیگدلی
200,000 160,000
دیدگاهها بررسی جنگ خلیج فارس
ابراهیم زارعی
100,000 80,000
درآمدی بر شناخت و سنجش فرهنگ سیاسی
دکتر احمد گل محمدی
100,000 80,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه