موضوعات: ������������
تعداد عنوان ها: 40
اصول بهینه یابی پویا
آلفا سی.چیانگ؛ آلفا سی.چیانگ؛ عباس شاکری،فریدون اهرابی؛ عباس شاکری،فریدون اهرابی
200,000
اقتصاد تعاون
علیرضا شیرانی
100,000
اقتصاد خرد
حمید رضا ارباب
100,000
اقتصاد خرد (جلد اول)
رابرت اچ. فرانک؛ رابرت اچ. فرانک؛ حمید آماده؛ ذکریا فرج زاده؛ حمید آماده؛ ذکریا فرج زاده
200,000
اقتصاد خرد (جلد دوم)
حمید آماده؛ حمید آماده؛ ذکریا فرج زاده؛ رابرت اچ. فرانک؛ ذکریا فرج زاده؛ رابرت اچ. فرانک
200,000
اقتصاد صنعتی(جلد اول)
محمد قلی یوسفی
100,000
اقتصاد صنعتی(جلد دوم)
محمد قلی یوسفی
100,000
اقتصاد کسب و کار
شهزاد برومند جزی
250,000
اقتصاد کشاورزی
نعمت اله اکبری؛ نعمت اله اکبری؛ مصطفی شریف؛ مصطفی شریف
100,000
اقتصاد کلان
مهدی تقوی
250,000
اقتصاد کلان
گریگوری ان.منکیو؛ دکتر علی پارسائیان؛ دکتر حمید رضا برادران شرکاء
130,000
اقتصاد کلان
دکتر چارلز آی جونز؛ دکتر اسفندیار جهانگرد؛ دکتر مهدی کرامت فر
500,000
اقتصاد کلان (جلد اول)
گریگوری ان.منکیو؛ حمید رضا برادران شرکاء؛ علی پارسائیان
100,000
اقتصاد کلان (جلد دوم)
گریگوری ان.منکیو؛ حمید رضا برادران شرکاء؛ علی پارسائیان
100,000
اقتصاد مدیریت با تاکید برتئوری نظریه بازی ها
تیموتی.سی.جی. فیشر؛ رابرت جی. واشیک؛ شهرزاد برومند
300,000
تامین مالی زیرساخت
دکتر محمدهاشم بت‌شکن؛ دکتر فرشته رحیمی الماسی
250,000
تجارت بین الملل
مهدی تقوی؛ تیمور محمدی
250,000
تحلیل های پویای اقتصادی
دکتر مهدی تقوی
100,000
تئوری حمایت دبلیو.ام.کوردن
دکتر احمد شاه رکنی
100,000
خطاهای فکری علم اقتصاد
محمد قلی یوسفی
350,000
درآمدی بر سرمایه و توسعه
دکتر محمد ستاری فر
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه