تعداد عنوان ها: 457
نوسازی زندگی
حسین عبداللهی
100,000 75,000
هوشمندی کسب و کار (مفاهیم وطراحی و توسعه سیستم ها)
محمدرضا تقوا؛ الهه نوری
100,000 75,000
واژه های مترادف و کاربرد آنها
مهدی نوروزی خیابانی
100,000 75,000
وسایل ارتباط جمعی
کاظم معتمدنژاد
150,000 112,500