تعداد عنوان ها: 464
نظریه های آموزش الگوها، راهبردها، روش ها ، فنون
فریبرز درتاج؛ رسول کرد نوقابی
200,000
نظریه های رفتاری سازمان
سیدعلی‌اکبر افجه‌ای
140,000
نظریه های روابط بین الملل
سید حسن میر فخرائی؛ اسکات برچیل؛ اندرو لینکلیتر
200,000
نظریه‌های سازمانی در نظام آموزش عالی
کاتلیین مننینگ؛ سعید غیاثی ندوشن؛ رضا مهدی
300,000
نظریه های مددکاری اجتماعی
عزت الله سام آرام
100,000
نظریه ها و روش های آموزش
حسن اسدزاده
300,000
نوسازی زندگی
حسین عبداللهی
100,000
واژه های مترادف و کاربرد آنها
مهدی نوروزی خیابانی
100,000
وسایل ارتباط جمعی
کاظم معتمدنژاد
150,000