تعداد عنوان ها: 391
نظریه آربیتراژ زمان پیوسته(جلد 1)
محمد جلوداری ممقانی
300,000
نظریه آربیتراژ زمان پیوسته(جلد 2)
محمد جلوداری ممقانی
300,000
نظریه های آموزش الگوها، راهبردها، روش ها ، فنون
فریبرز درتاج؛ رسول کرد نوقابی
200,000
نظریه های رفتاری سازمان
علی اکبر افجهء
140,000
نظریه های روابط بین الملل
سید حسن میر فخرائی
200,000
نظریه های مددکاری اجتماعی
عزت الله سام آرام
100,000
نظریه ها و روش های آموزش
دکتر حسن اسدزاده
200,000
نوسازی زندگی
حسین عبداللهی
100,000
هوشمندی کسب و کار (مفاهیم وطراحی و توسعه سیستم ها)
محمدرضا تقوا؛ محمدرضا تقوا؛ الهه نوری؛ الهه نوری
100,000
واژه های مترادف و کاربرد آنها
مهدی نوروزی خیابانی
100,000
وسایل ارتباط جمعی
کاظم معتمدنژاد
150,000