تعداد عنوان ها: 383
نوسازی زندگی
حسین عبداللهی
100,000 80,000
هوشمندی کسب و کار (مفاهیم وطراحی و توسعه سیستم ها)
محمدرضا تقوا؛ محمدرضا تقوا؛ الهه نوری؛ الهه نوری
100,000 80,000
واژه های مترادف و کاربرد آنها
مهدی نوروزی خیابانی
100,000 80,000
وسایل ارتباط جمعی
کاظم معتمدنژاد
150,000 120,000