تعداد عنوان ها: 383
محاسبات عددی در علوم و مهندسی
عبدالساده نیسی؛ عبدالساده نیسی؛ علی ذاکری؛ علی ذاکری
100,000 80,000
مختصری در شناخت علم عروض و قافیه
دکتر جلیل مسگرنژاد
100,000 80,000
مددکاری اجتماعی مهارت کار با گروهها(جلد دوم)
منیر السادات میر بهاء؛ اکبر بخشی نیا
100,000 80,000
مددکاری و مراقبت اجتماعی
مالکوم پین؛ مالکوم پین؛ فاطمه زواره یی؛ فاطمه زواره یی
100,000 80,000
مدیریت استراتژیک (کاربردی)
داود محب علی؛ حسین رحمان سرشت
100,000 80,000
مدیریت تولید و خدمات
مایکل پیندو؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مجتبی حیدر؛ سیداسماعیل موسوی؛ سید محمد حسین مجتهدی؛ مایکل پیندو؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مایکل پیندو؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مجتبی حیدر؛ سیداسماعیل موسوی؛ سید محمد حسین مجتهدی؛ محمدتقی تقوی فرد،مجتبی حیدر،سیداسماعیل موسوی،سید محمد حسین مجتهدی؛ مجتبی حیدر؛ سیداسماعیل موسوی؛ سید محمد حسین مجتهدی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مایکل پیندو؛ مجتبی حیدر؛ سیداسماعیل موسوی؛ سید محمد حسین مجتهدی؛ محمدتقی تقوی فرد،مجتبی حیدر،سیداسماعیل موسوی،سید محمد حسین مجتهدی
100,000 80,000
مدیریت در روابط عمومی
وی.کی. دابی؛ وی.کی. دابی؛ رحمان سعیدی؛ رحمان سعیدی
100,000 80,000
مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
غلام علی کارگر؛ مصطفی سلطانی
250,000 200,000
مدیریت یکپارچه شهری
علیرضا دبیر
100,000 80,000
مدیریت کمی (جلد اول )
برنارد دبلیو تیلور؛ علی خاتی فیروزآبادی-حمید ضرغام بروجنی؛ برنارد دبلیو تیلور؛ علی خاتی فیروزآبادی-حمید ضرغام بروجنی؛ علی خاتی فیروزآبادی-حمید ضرغام بروجنی؛ برنارد دبلیو تیلور؛ علی خاتی فیروزآبادی-حمید ضرغام بروجنی؛ برنارد دبلیو تیلور
250,000 200,000
مدیریت کمی (جلد دوم)
برنارد دبلیو تیلور؛ علی خاتی فیروزآبادی-حمید ضرغام بروجنی؛ برنارد دبلیو تیلور؛ علی خاتی فیروزآبادی-حمید ضرغام بروجنی؛ برنارد دبلیو تیلور؛ علی خاتی فیروزآبادی-حمید ضرغام بروجنی؛ علی خاتی فیروزآبادی-حمید ضرغام بروجنی؛ برنارد دبلیو تیلور
100,000 80,000
مدیریت کمی (جلد سوم)
برنارد دبلیو تیلور؛ برنارد دبلیو تیلور؛ علی خاتی فیروزآبادی؛ حمید ضرغام بروجنی؛ علی خاتی فیروزآبادی؛ حمید ضرغام بروجنی
100,000 80,000
مدیریت مراکز پیش دبستانی
فرخنده مفیدی
100,000 80,000
مرجع کامل زبان برنامه نویسیANSI-C
پرویز زندی نیا
100,000 80,000
مصاحبه بالینی
جان سامرز فلناگن؛ آسیه شریعتمدار؛ ریتا سامرز فلناگن؛ جان سامرز فلناگن؛ آسیه شریعتمدار؛ جان سامرز فلناگن؛ آسیه شریعتمدار؛ ریتا سامرز فلناگن؛ ریتا سامرز فلناگن؛ آسیه شریعتمدار؛ جان سامرز فلناگن؛ ریتا سامرز فلناگن
150,000 120,000
مطالعات میان رشته ای
ابراهیم برزگر
100,000 80,000
معجم المصطلحات الاداریه و التجاریه
محمد حسین تقیه
100,000 80,000
معرفت دینی
حمید پارسانیا
100,000 80,000
مقیاس های سنجش در روان پزشکی سالمندی
عبدالله معتمدی
300,000 240,000
مقالات همایش بین المللی دویست سال پس از کانت
به کوشش حمید رضا آیت اللهی
100,000 80,000