تعداد عنوان ها: 391
مجموعه مقاله های سومین کنفرانس زبان شناسی
یحیی مدرسی؛ محمد دبیر مقدم
100,000
مجموعه مقاله های همایش نگین خاتم
نعمت الله ایران زاده
100,000
محاسبات عددی در علوم و مهندسی
عبدالساده نیسی؛ عبدالساده نیسی؛ علی ذاکری؛ علی ذاکری
100,000
مختصری در شناخت علم عروض و قافیه
دکتر جلیل مسگرنژاد
100,000
مددکاری اجتماعی مهارت کار با گروهها(جلد دوم)
منیر السادات میر بهاء؛ اکبر بخشی نیا
100,000
مددکاری و مراقبت اجتماعی
مالکوم پین؛ مالکوم پین؛ فاطمه زواره یی؛ فاطمه زواره یی
100,000
مدیریت استراتژیک (کاربردی)
داود محب علی؛ حسین رحمان سرشت
100,000
مدیریت تولید و خدمات
مایکل پیندو؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مجتبی حیدر؛ سیداسماعیل موسوی؛ سید محمد حسین مجتهدی؛ مایکل پیندو؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مایکل پیندو؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مجتبی حیدر؛ سیداسماعیل موسوی؛ سید محمد حسین مجتهدی؛ محمدتقی تقوی فرد،مجتبی حیدر،سیداسماعیل موسوی،سید محمد حسین مجتهدی؛ مجتبی حیدر؛ سیداسماعیل موسوی؛ سید محمد حسین مجتهدی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مایکل پیندو؛ مجتبی حیدر؛ سیداسماعیل موسوی؛ سید محمد حسین مجتهدی؛ محمدتقی تقوی فرد،مجتبی حیدر،سیداسماعیل موسوی،سید محمد حسین مجتهدی
100,000
مدیریت در روابط عمومی
وی.کی. دابی؛ وی.کی. دابی؛ رحمان سعیدی؛ رحمان سعیدی
100,000
مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
غلام علی کارگر؛ مصطفی سلطانی
250,000
مدیریت یکپارچه شهری
علیرضا دبیر
100,000
مدیریت کمی (جلد اول )
برنارد دبلیو تیلور؛ علی خاتمی فیروزآبادی-حمید ضرغام بروجنی؛ برنارد دبلیو تیلور؛ علی خاتی فیروزآبادی-حمید ضرغام بروجنی؛ علی خاتمی فیروزآبادی-حمید ضرغام بروجنی
250,000
مدیریت کمی (جلد دوم)
برنارد دبلیو تیلور؛ علی خاتی فیروزآبادی-حمید ضرغام بروجنی؛ برنارد دبلیو تیلور؛ علی خاتی فیروزآبادی-حمید ضرغام بروجنی؛ برنارد دبلیو تیلور؛ علی خاتی فیروزآبادی-حمید ضرغام بروجنی؛ علی خاتی فیروزآبادی-حمید ضرغام بروجنی؛ برنارد دبلیو تیلور
100,000
مدیریت کمی (جلد سوم)
برنارد دبلیو تیلور؛ برنارد دبلیو تیلور؛ علی خاتی فیروزآبادی؛ حمید ضرغام بروجنی؛ علی خاتی فیروزآبادی؛ حمید ضرغام بروجنی
100,000
مدیریت مراکز پیش دبستانی
فرخنده مفیدی
100,000
مصاحبه بالینی
جان سامرز فلناگن؛ آسیه شریعتمدار؛ ریتا سامرز فلناگن؛ جان سامرز فلناگن؛ آسیه شریعتمدار؛ جان سامرز فلناگن؛ آسیه شریعتمدار؛ ریتا سامرز فلناگن؛ ریتا سامرز فلناگن؛ آسیه شریعتمدار؛ جان سامرز فلناگن؛ ریتا سامرز فلناگن
150,000
مطالعات میان رشته ای
ابراهیم برزگر
100,000