تعداد عنوان ها: 383
کتابشناسی هویت اجتماعی
محمد عبدالهی
100,000
کمره نامه
مرتضی فرهادی
450,000
کنترل حرکتی انسان دورۀ دو جلدی (جلد 1 و 2)
دیوید ا. روزن باوم؛ احسان زارعیان؛ عباس بهرام؛ دیوید ا. روزن باوم؛ احسان زارعیان؛ عباس بهرام
350,000
گزارش و نگارش در روابط عمومی
حسین عماد افشار
100,000
گزیده بوستان سعدی
سید محمود طباطبائی اردکانی
100,000
گزیده متون تفسیری فارسی
منوچهر دانش پژوه
100,000
گزیده های نظم و نثر فارسی
منوچهره دانش پژوه
100,000
مبانی اقتصاد ریاضی
احمد کورس؛ محمد تاجدار
100,000
مبانی رفاه اجتماعی
محمد ذاهدی اصل
100,000
مبانی عرفان و تصوف
محمد حسین بیات
100,000
مبانی مددکاری اجتماعی
محمد زاهدی اصل
120,000
مبانی نظریه پرسش و پاسخ
رونالد ک. همبلتون؛ اچ سوامیناتان؛ جین راجرز؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ رونالد ک. همبلتون؛ اچ سوامیناتان؛ جین راجرز؛ محمد رضا فلسفی نژاد
100,000
مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی بررسی مسائل حقوق بین الملل بشر
باهمکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
100,000
مجموعه مقالات اولین همایش ملّی طرح مسائل جامعه شناسی ایران
انجمن جامعه شناسی ایران و شهرداری تهران
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعد آخرین صفحه