نویسنده: والنتین‌ الکسیویچ ژوکوفسکی
تعداد عنوان ها: 1
موادی برای مطالعه گویش بختیاری
مریم شفقی؛ سید مهدی دادرس؛ والنتین‌ الکسیویچ ژوکوفسکی
300,000