نویسنده: نیک دامنیانوویچ
تعداد عنوان ها: 1
تاریخچه اجمالی نظریه‌های صدق
فرشته نباتی؛ استوارت کندلیش؛ نیک دامنیانوویچ
160,000