نویسنده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
تعداد عنوان ها: 1
مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی بررسی مسائل حقوق بین الملل بشر
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی ؛ دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
100,000