نویسنده: سازمان بهره‌وری ژاپن
تعداد عنوان ها: 1
مدیریت استراتژیک (کاربردی)
داود محب علی؛ حسین رحمان سرشت؛ سازمان بهره‌وری ژاپن
100,000