نویسنده: شمس‌السادات زاهدی
تعداد عنوان ها: 1
فرهنگ جامع مدیریت
شمس‌السادات زاهدی؛ سیدمهدی الوانی؛ ابوالحسین فقیهی
100,000