نویسنده: فریدون اهرابی
تعداد عنوان ها: 1
اصول بهینه یابی پویا
آلفا سی.چیانگ؛ عباس شاکری؛ فریدون اهرابی
200,000