نویسنده: میشل سولیوان
تعداد عنوان ها: 1
ریاضیات کاربردی (برای علوم اجتماعی ،اقتصاد،مدیریت)
حمید ضرغام؛ ابی میزرایی؛ محمد جلوداری ممقانی؛ میشل سولیوان
150,000