نویسنده: محمد مهدی ایزدخواه
تعداد عنوان ها: 1
اصول بازاریابی با تاکید بر نمونه های موفق ایرانی
سید محمد میر محمدی؛ محمد مهدی ایزدخواه
450,000