نویسنده: وحید خاشعی ورنامخواستی
تعداد عنوان ها: 1
مدیریت استراتژیک هلدینگ؛ چارچوبی برای استراتژی‌های سرپرستی
وحید خاشعی ورنامخواستی؛ علیرضا ولیان
300,000