نویسنده: کاتلیین مننینگ
تعداد عنوان ها: 1
نظریه‌های سازمانی در نظام آموزش عالی
کاتلیین مننینگ؛ سعید غیاثی ندوشن؛ رضا مهدی
300,000