نویسنده: مسعود ظهرابی
تعداد عنوان ها: 1
حاکمیت فناوری اطلاعات و چهارچوب کوبیت
محمد رضا تقوا؛ مسعود ظهرابی
150,000