نویسنده: مهدی سید اصفهانی
تعداد عنوان ها: 1
توسعه تکنولوژی(بررسی مفاهیم و فرآیند تصمیم گیری ها)
عباس حاج فتحعلی ها؛ مهدی سید اصفهانی
100,000