نویسنده: محمد دبیر مقدم
تعداد عنوان ها: 7
زبان شناسی: منظری ایرانی
دکتر محمد دبیر مقدم
1,500,000
کتابشناسی توصیفی آزفا(آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان)
دکتر محمد دبیر مقدم؛ مهری قره گزی؛ مهرداد اصغرپور ماسوله
170,000
مجموعه مقالات هفتمین همایش زبانشناسی ایران(دوره دو جلدی)
محمد دبیر مقدم؛ ارسلان گلفام؛ مصطفی عاصی
100,000
مجموعه مقاله های سومین کنفرانس زبان شناسی
یحیی مدرسی؛ محمد دبیر مقدم
100,000