نویسنده: داود محب علی
تعداد عنوان ها: 2
مدیریت استراتژیک (کاربردی)
داود محب علی؛ حسین رحمان سرشت؛ سازمان بهره‌وری ژاپن
100,000
تجزیه و تحلیل ارتباطات سازمانی
داود محب علی؛ سیمور هامیلتون
100,000