نویسنده: محمد جلوداری ممقانی
تعداد عنوان ها: 6
نظریه آربیتراژ زمان پیوسته(جلد 1)
محمد جلوداری ممقانی؛ توماس بیورک
300,000
نظریه آربیتراژ زمان پیوسته(جلد 2)
محمد جلوداری ممقانی؛ توماس بیورک
300,000
آنالیز تصادفی
میرچیا گریگوریو؛ محمد جلوداری ممقانی؛ عبدالرحیم بادامچی زاده
150,000
ریاضیات پیش دانشگاهی (جلد دوم)
محمد جلوداری ممقانی؛ عبدالرحیم بادامچی زاده؛ توماس کشی
100,000
ریاضیات پیش دانشگاهی (جلد اول)
محمد جلوداری ممقانی؛ عبدالرحیم بادامچی زاده؛ توماس کشی
100,000
ریاضیات کاربردی (برای علوم اجتماعی ،اقتصاد،مدیریت)
حمید ضرغام؛ ابی میزرایی؛ محمد جلوداری ممقانی؛ میشل سولیوان
150,000