نویسنده: محمد رضا جمشیدی
تعداد عنوان ها: 1
ارتباطات سازمانی (فرایندها و رویکردها)
کاترین میلر؛ زهره خوش نشین؛ محمد رضا جمشیدی؛ ناصر گودرزی
100,000