نویسنده: احسان اکرادی
تعداد عنوان ها: 1
روان شناسی سازمانی برای مدیران
استفن آر. بالزاک؛ عباس عباس پور؛ احسان اکرادی
240,000