نویسنده: فرزاد اسکندری
تعداد عنوان ها: 2
ارزیابی مخاطره و تحلیل تصمیم در شبکه های بیزی
فرزاد اسکندری؛ وحید رضایی‌تبار؛ سیما نقی‌زاده اردبیلی
250,000
تحلیل داده های رسته ای
فرزاد اسکندری
120,000