نویسنده: حسن دادبان
تعداد عنوان ها: 4
آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)
حسن دادبان؛ گاستون استفانی؛ ژرژ لواسور؛ برنار بولوک
100,000
آیین دادرسی کیفری (جلد اول)
حسن دادبان؛ گاستون استفانی؛ ژرژ لواسور؛ برنار بولوک
100,000
حقوق جزای عمومی(جلد اول)
حسن دادبان؛ گاستون استفانی؛ ژرژ لواسور؛ برنار بولوک
100,000
حقوق جزای عمومی (جلددوم)
گاستون استفانی؛ حسن دادبان؛ ژرژ لواسور؛ برنار بولوک
100,000