نویسنده: اکبر بخشی نیا
تعداد عنوان ها: 2
مددکاری اجتماعی مهارت کار با گروهها(جلد دوم)
منیر السادات میر بهاء؛ اکبر بخشی نیا؛ لارنس شولمن
100,000
مهارتهای کمک کردن به خانواده ،افراد و گروهها(جلداول)
منیر السادات میر بهاء؛ اکبر بخشی نیا؛ لارنس شولمن
100,000