نویسنده: عبدالرحیم بادامچی زاده
تعداد عنوان ها: 6
مقدمه ای بر نظریه صف بندی
یو . نارایان بات ؛ عبدالرحیم بادامچی زاده
260,000
مقدمه ای بر مدل بندی تصادفی
عبدالرحیم بادامچی زاده؛ مارک الن پینسکی؛ ساموئل کارلین
300,000
ریاضی برای آمار و علوم مهندسی
عبدالرحیم بادامچی زاده
200,000
آنالیز تصادفی
میرچیا گریگوریو؛ محمد جلوداری ممقانی؛ عبدالرحیم بادامچی زاده
150,000
ریاضیات پیش دانشگاهی (جلد دوم)
محمد جلوداری ممقانی؛ عبدالرحیم بادامچی زاده؛ توماس کشی
100,000
ریاضیات پیش دانشگاهی (جلد اول)
محمد جلوداری ممقانی؛ عبدالرحیم بادامچی زاده؛ توماس کشی
100,000