نویسنده: عبدالساده نیسی
تعداد عنوان ها: 4
مدل‌سازی مالی با استفاده از نرم‌افزار MATLAB
عبدالساده نیسی؛ مسلم پیمانی فروشانی
400,000
مهندسی مالی و مدل سازی بازارها با رویکرد نرم افزار MATLAB
عبدالساده نیسی؛ کامران سلمانی قرائی
270,000
محاسبات عددی برای علوم و مهندسی
عبدالساده نیسی؛ علی ذاکری
100,000