نویسنده: ریچارد اچ.لفت ویچ
تعداد عنوان ها: 1
سیستم قیمت ها و تخصیص منابع تولیدی
ریچارد اچ.لفت ویچ؛ میرنظام سجادی
150,000