نویسنده: برنارد دبلیو تیلور
تعداد عنوان ها: 3
مدیریت کمی (جلد اول )
برنارد دبلیو تیلور؛ علی خاتمی فیروزآبادی؛ حمید ضرغام بروجنی
250,000
مدیریت کمی (جلد سوم)
برنارد دبلیو تیلور؛ علی خاتمی فیروزآبادی؛ حمید ضرغام بروجنی
100,000
مدیریت کمی (جلد دوم)
برنارد دبلیو تیلور؛ علی خاتمی فیروزآبادی؛ حمید ضرغام بروجنی
100,000