نویسنده: علی خاتمی فیروزآبادی
تعداد عنوان ها: 7
بهینه سازی خطی و غیر خطی(جلد دوم)
علی خاتمی فیروزآبادی؛ ستار حمزه جونقانی؛ ایگور گریوا؛ آریلا سوفر؛ استیفن نش
200,000
بهینه سازی خطی و غیر خطی (جلد اول)
علی خاتمی فیروزآبادی؛ ستار حمزه جونقانی؛ ایگور گریوا؛ استیفن نش؛ آریلا سوفر
300,000
مدیریت کمی (جلد اول )
برنارد دبلیو تیلور؛ علی خاتمی فیروزآبادی؛ حمید ضرغام بروجنی
250,000
تحقیق در عملیات (جلد اول)
حمدی طه؛ علی خاتمی فیروزآبادی
300,000
تحقیق در عملیات (جلد دوم)
حمدی طه؛ علی خاتمی فیروزآبادی
150,000
مدیریت کمی (جلد سوم)
برنارد دبلیو تیلور؛ علی خاتمی فیروزآبادی؛ حمید ضرغام بروجنی
100,000
مدیریت کمی (جلد دوم)
برنارد دبلیو تیلور؛ علی خاتمی فیروزآبادی؛ حمید ضرغام بروجنی
100,000