نویسنده: حمدی طه
تعداد عنوان ها: 2
تحقیق در عملیات (جلد اول)
حمدی طه؛ علی خاتمی فیروزآبادی
300,000
تحقیق در عملیات (جلد دوم)
حمدی طه؛ علی خاتمی فیروزآبادی
150,000