نویسنده: سیدمهدی الوانی
تعداد عنوان ها: 2
فرآیند خط مشی گذاری های عمومی
سیدمهدی الوانی؛ فتاح شریف‌زاده
120,000
فرهنگ جامع مدیریت
شمس‌السادات زاهدی؛ سیدمهدی الوانی؛ ابوالحسین فقیهی
100,000