نویسنده: حسین رحمان سرشت
تعداد عنوان ها: 4
مدیریت استراتژیک (کاربردی)
داود محب علی؛ حسین رحمان سرشت؛ سازمان بهره‌وری ژاپن
100,000
تمرکز و عدم تمرکز سازمانی
حسین رحمان سرشت
100,000