نویسنده: مصطفی شریف
تعداد عنوان ها: 3
مجموعه مقالات کنفرانس حکمروایی و مدیریت منابع آب در ایران
مصطفی شریف؛ اسفندیار جهانگرد؛ حسن طائی ؛ آرین دانشمند
800,000
گفتمان توسعه روستایی و کشاورزی در ایران
مصطفی شریف؛ وحید اسلام‌زاده
450,000
اقتصاد کشاورزی
نعمت‌اله اکبری؛ مصطفی شریف
100,000