نویسنده: مصطفی شریف
تعداد عنوان ها: 2
گفتمان توسعه روستایی و کشاورزی در ایران
مصطفی شریف؛ وحید اسلام‌زاده
450,000
اقتصاد کشاورزی
نعمت‌اله اکبری؛ مصطفی شریف
100,000