نویسنده: فرشته نباتی
تعداد عنوان ها: 3
تاریخچه اجمالی نظریه‌های صدق
فرشته نباتی؛ استوارت کندلیش؛ نیک دامنیانوویچ
160,000
صدق
فرشته نباتی؛ الکسیس برجس؛ جان برجس
120,000
درآمدی بر منطق تکلیف
فرشته نباتی
100,000