نویسنده: محمد زاهدی اصل
تعداد عنوان ها: 10
مبانی مددکاری اجتماعی
محمد زاهدی اصل
350,000
مددکاری اجتماعی؛ کار با جامعه
محمد زاهدی اصل
300,000
مجموعه مقالات ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه
محمد زاهدی اصل؛ علی اکبر تاج مزینانی
100,000
مبانی رفاه اجتماعی
محمد زاهدی اصل
100,000