نویسنده: حسن رشیدی
تعداد عنوان ها: 4
تئوری ومسائل مهندسی نرم افزار SCHAUMˋS outlines
دیوید گوستافسون؛ حسن رشیدی
100,000