نویسنده: محمدرضا ضیائی بیگدلی و همکاران
تعداد عنوان ها: 5
آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد اول)
محمدرضا ضیائی بیگدلی و همکاران
250,000 200,000
آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد پنجم)
محمدرضا ضیائی بیگدلی و همکاران
300,000 240,000
آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد چهارم)
محمدرضا ضیائی بیگدلی و همکاران
170,000 136,000
آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد دوم)
محمدرضا ضیائی بیگدلی و همکاران
200,000 160,000
آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد سوم)
محمدرضا ضیائی بیگدلی و همکاران
200,000 160,000